Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van VDP uitgevers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn hier te raadplegen of te downloaden (zie onderaan de downloadknop).
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VDP uitgevers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VDP uitgevers  ingeschakelde  tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van VDP uitgevers zijn vrijblijvend en VDP uitgevers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VDP uitgevers. VDP uitgevers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VDP uitgevers dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling van onze producten dient vóór verzending van de bestelling te geschieden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
  
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VDP uitgevers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VDP uitgevers.
 
Artikel 4. Levering en retournering
4.1 De door VDP uitgevers geleverde producten aan bedrijven kunnen slechts worden geretourneerd indien sprake is van verkeerde of beschadigde levering, met in achtneming van gestelde in art. 8.1 van deze Voorwaarden. Bij levering aan particulieren geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Binnen dit termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen. Controleer direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, om dit te melden. Dit kan door een mail te sturen naar contact@trimmersagenda.nl of ons te bellen op 0344-662006. Producten die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast kunnen niet worden geretourneerd.Van geretourneerde producten door particulieren wordt de verkoopprijs van het product terugbetaald.
 
4.1 De door VDP uitgevers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VDP uitgevers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door VDPuitgevers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
6.2 VDP uitgevers garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan uw bestelling beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VDP uitgevers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via email en gemotiveerd kennis te geven.
 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan uw bestelling beantwoorden, heeft VDP uitgevers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VDP uitgevers, dan wel tussen VDP uitgevers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VDP uitgevers, is VDP uitgevers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VDP uitgevers.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VDP uitgevers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VDP uitgevers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VDP uitgevers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan VDP uitgevers bij uw bestelling opgave doet van een adres, is VDP uitgevers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan VDP uitgevers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
10.2 Wanneer door VDP uitgevers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VDP uitgevers deze Voorwaarden soepel toepast.
 
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VDP uitgevers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VDP uitgevers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
10.4 VDP uitgevers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en behandeld in het kantongebied van VDP uitgevers, Groenestraat 6 – 4014 MH Wadenoijen (Gld) – Tel. 0031(0)646551777 – contact@trimmersagenda.nlwww.trimmersagenda.nl